Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Doyne Consultancy: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Doyne Consultancy.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Doyne Consultancy en een opdrachtgever waarop Doyne Consultancy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Doyne Consultancy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Doyne Consultancy en die van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Doyne Consultancy prevaleren.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. De akkoord bevonden offerte bindt de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Doyne Consultancy kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Na aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever is onverwijlde herroeping door Doyne Consultancy mogelijk zonder opgaaf van redenen. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand. Eventueel door de opdrachtgever verrichte betalingen zullen door Doyne Consultancy worden geretourneerd, voor zover daar tegenover geen verrichtingen van Doyne Consultancy hebben gestaan.

Indien Doyne Consultancy ondanks het ontbreken van een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet ondertekende offerte of opdrachtbevestiging met toepassing van deze algemene voorwaarden.

De door Doyne Consultancy gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, materiaal- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Doyne Consultancy ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Doyne Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Doyne Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Doyne Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Doyne Consultancy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Doyne Consultancy zijn verstrekt, heeft Doyne Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Doyne Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Doyne Consultancy is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Doyne Consultancy kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Doyne Consultancy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase (schriftelijk) heeft goedgekeurd.

Indien door Doyne Consultancy of door Doyne Consultancy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart Doyne Consultancy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Doyne Consultancy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Doyne Consultancy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Doyne Consultancy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

In afwijking van lid 3 zal Doyne Consultancy geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Doyne Consultancy kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen Doyne Consultancy en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Doyne Consultancy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Doyne Consultancy, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Indien Doyne Consultancy met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Doyne Consultancy niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

Bovendien mag Doyne Consultancy het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Doyne Consultancy, dat in redelijkheid niet van Doyne Consultancy mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

Artikel 8 Betaling en gevolgen wanbetaling

De aan Doyne Consultancy verschuldigde vergoedingen dienen via bank/giro-overschrijving te worden voldaan.

De opdrachtgever is verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op opschorting, verrekening, schuldvergelijking en/of compensatie hoe ook genaamd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum het verschuldigde heeft voldaan, verkeert hij in verzuim. Gedurende de tijd dat opdrachtgever in verzuim verkeert, is Doyne Consultancy gerechtigd om aanspraak te maken op vergoeding van de vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. Indien en voor zover het wettelijke handelsrentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

Nadat opdrachtgever in verzuim is geraakt, is Doyne Consultancy bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot incassering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of deurwaarder, zijn integraal voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,--.

Indien Doyne Consultancy goede grond heeft om te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting(en) niet zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd contante betaling dan wel zekerheid voor betaling van zijn facturen te verlangen. Laat opdrachtgever na contant te betalen dan wel de gewenste zekerheid te stellen, dan is Doyne Consultancy gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Incassokosten

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Doyne Consultancy hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Doyne Consultancy. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Doyne Consultancy in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal Doyne Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Doyne Consultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Artikel 11 Annulering opdrachten/overeenkomst

De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst zonder betalingsverplichting annuleren tot 5 werkdagen voor de uitvoerdatum.

Bij annulering van de tot stand gekomen overeenkomst binnen 2 tot 4 dagen voor de uitvoerdatum zal de opdrachtgever 50% in rekening gebracht worden.

Bij annulering van de tot stand gekomen overeenkomst binnen 1 dag voor de uitvoerdatum zal de opdrachtgever 100% in rekening gebracht worden.

Artikel 12 Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Doyne Consultancy recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Doyne Consultancy zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Doyne Consultancy, zal Doyne Consultancy in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Doyne Consultancy extra kosten met zich meebrengt worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

Doyne Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst Doyne Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is Doyne Consultancy bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Doyne Consultancy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Doyne Consultancy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Doyne Consultancy behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Doyne Consultancy is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin des woords, bij de opdrachtgever of derden waarmee de opdrachtgever samenwerkt, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld, nalatigheid of opzet van Doyne Consultancy. Met name is Doyne Consultancy niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het imago van, de beeldvorming over, of de omzetontwikkeling van de opdrachtgever.

De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Doyne Consultancy voortvloeiende schade.

De opdrachtgever vrijwaart Doyne Consultancy tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de opdrachtgever van de diensten van Doyne Consultancy, dan wel door het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schaden en kosten die (kunnen) ontstaan doordat de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk tussentijds opzegt. Doyne Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en kosten die bij Doyne Consultancy en/of bij derden (kunnen) ontstaan door de gehele of gedeeltelijke tussentijdse opzegging van de opdracht door opdrachtgever.

Doyne Consultancy is niet aansprakelijk voor schaden en/of kosten die voortvloeien uit de (artistieke) wanprestatie van door Doyne Consultancy binnen de overeenkomst bemiddelde en/of ingehuurde derden.

De aansprakelijkheid van Doyne Consultancy voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van haar beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Doyne Consultancy is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die haar door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Zaken worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 15 Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart Doyne Consultancy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Doyne Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doyne Consultancy niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Doyne Consultancy worden daaronder begrepen.

Doyne Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Doyne Consultancy haar verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Doyne Consultancy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Doyne Consultancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Doyne Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Doyne Consultancy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Doyne Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Doyne Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die Doyne Consultancy toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Doyne Consultancy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Doyne Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Doyne Consultancy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Doyne Consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Geschillen


Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 22 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van Doyne Consultancy.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.